HomeBack Forward

PREDSTAVITEV

Telefon PGD Lokarje:

03 746 40 10

E-mail:

pgd.lokarje@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavitev PGD Lokarje

Prostovoljno gasilsko društvo Lokarje ima svoj sedež v gasilskem domu na Selah in organizacijsko spada v GZ Šentjur. Po kategorizaciji gasilkih društev je uvrščeno v 2. kategorijo. Sicer pa ima društvo tudi dolgoletno tradicijo, saj je bilo ustanovljeno že leta 1900.

 

Požarni okoliš PGD Lokarje zajema celotno krajevno skupnost Blagovna, ki meji na južni strani na KS Šentjur-center in okolica, na severni strani na KS Dramlje, na vzhodni strani na KS Ponikva in na zahodni strani na Občino Celje-KS Ljubečna, KS Teharje in na jugu Prožinska vas. V krajevni skupnosti je odprt sistem gradnje, večina objektov so stanovanjske zgradbe-individualne hiše, večje in manjše kmetije. Krajevna skupnost je razdeljena na sledeče vasi in zaselke: Primož, Lokarje, Dole, Goričica, Repno, Zlateče, Proseniško, Cerovec, in Tanik. Ob javnih zgradbah je Osnovna šola Blagovna z vrtcem, gasilski dom, štiri manjše trgovine in dve stari sušilnici hmelja. V krajevni skupnosti je tudi nekaj manjših obrtnih delavnic, katere se ukvarjajo s predelavo lesa, plastike in ličarsko mehanskimi deli.

Skozi krajevno skupnost Blagovna potekata dve regionalni cesti Šentjur - Dramlje, katera se pri krožišču Sele odcepi še za kraj Ponikvo proti Dolgi Gori.

Gasilsko društvo Lokarje se nahaja v neposredni bližini krožišča zgoraj omenjenih cest. Po severnem delu poteka avtocesta Ljubljana-Maribor in sicer skozi vas Cerovec in Tanik. Po južnem obrobju poteka 110 kV daljnovod Celje - Šentjur. Na relaciji vzhod - zahod poteka plinovod s kontrolno postajo v Primožu. V vsakem naselju je tudi transformatorska postaja z 20 kV daljnovodom. Nizkonapetostno omrežje je izvedeno v nadzemni mreži, razen v novem naselju Proseniško, kjer je delno kablirano v zemlji. Vodovodno omrežje je vejastega tipa. Glavni vod poteka iz smeri Ljubečna proti Šentjurju, v naselju Dole se odcepi za Dramlje in Ponikvo. Na požarnem rajonu je hidrantov 41, od tega je nadzemnih 15 in 26 podzemnih. Za požarno vodo so pomembni tudi potoki. Med večjimi je Pešnica, ki teče skozi vas Dole in Lokarje vse do Šentjurja in naprej. Prav tako so pomembni tudi ribniki, ki jih na tem področju najdemo 8.

PGD Lokarje požarno-varstveno pokriva celotno področje krajevne skupnosti Blagovna in vas Brezje ob Slomu.

 

<Nazaj>